Tým

Kdo pro vás pracuje a co umí?

Tým Omnipharm s.r.o. je flexibilní platforma expertů s bohatými zkušenostmi z realizace projektů ve zdravotnictví. Vzdělání a profesní zkušenosti našich zaměstnanců a externích spolupracovníků nám umožňují pro každý projekt sestavit vhodný tým, který bude odpovídat specifickým potřebám Vašeho projektu.

Jaroslav Černý Jaroslav Černý

Jednatel Omnipharm s.r.o.

10 let + 22 let zkušeností

Odpovědnost

 • Činnosti v oblasti registrace HVLP, Market Access, farmakovigilance a překladatelských služeb

Detail

Získal postgraduální vzdělání v oboru Biochemie na ÚOCHB ČSAV a Farmakologie na Department of Pharmacology Yale Medical School.

Má více než 10 let zkušeností z akademického základního výzkumu a 22 let zkušeností z farmaceutického průmyslu na pozicích Medical Manager, Medical Director, Local Compliance Officer ve společnosti Roche s.r.o. V rámci svých odpovědností zakládal nebo spoluzakládal týmy klinického výzkumu jak v rámci ČR, tak i regionu CEE, skupinu odpovědnou za agendu v rámci registrací České republiky. Spolupracoval s řadou významných mezinárodních i lokálních poskytovatelů služeb v rámci klinického hodnocení a byl přímo odpovědný za kvalitu klinických projektů na území ČR. Má zkušenosti v oblasti projektového řízení, tvorby obchodních procesů, řízení změny, rozvoje obchodních teamů i jednotlivců, definování klíčových ukazatelů výkonu.

Je autorem nebo spoluautorem několika odborných článků z oblasti biochemie a farmakologie. Hovoří plynně anglicky.

Jiřina Nedvědová Jiřina Nedvědová

Jednatelka společnosti Omnipharm s.r.o.

20 let zkušeností

Odpovědnost

 • Řízení oblasti klinického hodnocení

Detail

Odborné vzdělání a doktorát získala na Farmaceutické Fakultě Univerzity Karlovy.

Má dvacetiletou zkušenost v oblasti klinického hodnocení, kterou nabyla v mezinárodních farmaceutických firmách (Sanofi, MSD, Roche). Pracovala na pozicích monitora klinického hodnocení (CRA, senior CRA), projektového manažera, liniového manažera a ředitelky klinického oddělení. Má velmi dobrou znalost způsobu práce mezinárodních i lokálních výzkumných kontraktních organizací (CRO).

Její výborná znalost prostředí klinického hodnocení a snaha o pozitivní ovlivnění této oblasti, byla potvrzená dlouholetou aktivní účastí v pracovní skupině pro klinické hodnocení asociace inovativního průmyslu ( AIFP).

Vytvořila a vedla tři funkční úspěšné týmy a oddělení klinického hodnocení léčiv.

Františe Nový František Nový

 

22 let + 16 let zkušeností

Odpovědnost

 • Lékařský monitoring
 • Studie proveditelnosti klinických hodnocení ve zdravotnických zařízeních
 • Překlady a korektury lékařské literatury a textů

Detail

Promoval v roce 1977 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze.

Po promoci nastoupil na Radioterapeutické oddělení v Českých Budějovicích, odkud v roce 1978 přešel na Onkologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V letech 1999 až 2004 pracoval ve společnosti Aventis ve funkci CRA, měl na starosti onkologické studie. V letech 2005 až 2015 působil ve společnosti Roche s.r.o. ve funkcích Medical Manager a Group Medical Manager, opět v oblasti onkologie. Byl rovněž odpovědný za lékařský monitoring v rámci mezinárodních klinických studií II. a III. fáze, připravoval pro lékaře přehledy literatury a podklady k publikacím a prezentacím, překládal anglické texty (materiály pro klinická hodnocení vč. informovaných souhlasů, SPC, informací pro pacienty a dalších dokumentů).

Zdeněk Tauber Zdeněk Tauber

 

6 let + 16 let zkušeností

Odpovědnost

 • Lékařský monitoring
 • Studie proveditelnosti klinických hodnocení ve zdravotnických zařízeních

Detail

Je absolventem Lékařské fakulty UP Olomouc.

Po promoci (1994) nastoupil na Ústav histologie a embryologie LF UP, kde působil jako odborný asistent a vědecko-výzkumný pracovník. V roce 1998 obhájil disertační práci v oboru imunohistochemie a získal vědecký titul kandidát věd. V letech 1996-2000 pracoval na Hermato-onkologické klinice FN Olomouc v hemaferetickém centru a laboratoři tkáňových kultur.

Byl členem týmu pro transplantace kostní dřeně. Další zkušenosti získal stážemi na domácích a zahraničních klinických pracovištích. V letech 2000-2015 působil ve farmaceutické společnosti Roche s.r.o. v oblasti hematologie a onkologie, nejprve jako obchodní zástupce a následně jako Sales Manager a Oncology Team Manager. Vedl prodejní a marketingový tým, podílel se na iniciaci lokálních medicínsko-marketingových projektů a uvádění nových léků na trh.

V současné době participuje na pregraduální výuce a vědecko-výzkumné a publikační činnosti na LF UP Olomouc.

Miroslav Vytasil Miroslav Vytasil

 

20 let zkušeností

Odpovědnost

 • Market Access

Detail

Získal doktorát z biochemie, farmakologie a farmaceutické chemie na farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Má vice jak 20 letou zkušenost z farmaceutického průmyslu v marketingu a obchodu, market access, business development Rx, OTx, OTC a zdravotnických prostředků a doplňků stravy pro zvláštní lékařské účely u R&D korporací a generických privátních společností. Dlouhá léta působil v Aventis Pharma (dnes Sanofi), Zentiva, Abbott lab., Hoechst Biotika, Interchemia a Galderma.

Má certifikovaná vzdělání v marketingu na Českém marketingovém institutu Praha a Henley Business School ve Velké Británii. Založil českou pobočku malé farmaceutické společnosti, kterou úspěšně do její akvizice řídil.

Petr Hadrava Petr Hadrava

 

8 let zkušeností

Odpovědnost

 • Monitoring a vedení projektů v klinickém hodnocení

Detail

Vzdělání získal na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Má osmiletou zkušenost v oblasti klinického výzkumu pro největší mezinárodní farmaceutické firmy. Pracoval na pozici CRA a Clinical Operation Manager. Získané zkušenosti jsou i ve spolupráci lokálních a mezinárodních CRO, pro které pracoval.

Jaroslav Hrubý Jaroslav Hrubý

 

37 let zkušeností

Odpovědnost

 • Statistika
 • Matematické modelování
 • Analýza bezpečnosti dat

Detail

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

Po promoci nastoupil jako vědecký pracovník do tehdejší ČSAV a v roce 1979 obhajobou své disertační práce získal vědecký titul kandidát věd. Pracoval 37 let ve výzkumných ústavech ČSAV se zaměřením na matematiku a fyziku. V rámci své úspěšné vědecké dráhy pracoval jako „visiting scientists“ na universitách v USA, Austrálii a tehdejším Sovětském svazu. Řadu let byl rovněž externím konzultantem se zaměřením na matematické modelování, statistiku a analýzu bezpečnost dat a osobních údajů pro řadu významných společností v ČR (včetně některých farmaceutických společností).

Je uznávaným odborníkem v oblasti kryptologie, předsedou Odborné skupiny kryptologie České matematické sekce.

Jiří Kopečný Jiří Kopečný

 

 

Odpovědnost

 • Senior Clinical Research Associate

Detail

Absolvent doktorského studia VŠCHT v Praze v oboru organické technologie.

Jako monitor klinických studií pracoval v nadnárodních firmách i v menších CRO, či jako outsourcovaný monitor ve farmaceutických společnostech. Dosavadní desetileté zkušenosti z oblasti klinického výzkumu zahrnují všechny oblasti činností ve studiích II. III. IV fáze, včetně poregistračních studiích bezpečnosti v rámci ČR i Slovenska. Podílel se na klinickém výzkumu v kardiologii, imunologii, neurologii, dermatovernerologii, onkologii a dalších terapeutických oblastech.

Simona Michková Simona Michková

 

12 let zkušeností

Odpovědnost

 • Clinical Research Associate
 • Studie proveditelnosti klinických hodnocení ve zdravotnických zařízeních

Detail

Absolvovala Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Zkušenosti ve farmacii získala na pozici Key Account Manager (KAM) a zejména na pozici Medical Science Liaison (MSL) v oblasti pneumoonkologie a onkologie. Detailní znalost této terapeutické oblasti vedla k dlouhodobé spolupráci s řešiteli v oblasti klinických hodnocení léčiv, zejména podpora plánování a provádění klinických hodnocení. Úspěšně spolupracovala s řešiteli klinických hodnocení v řadě studijních onkologických center s cílem poskytnout požadované vědecké informace.

Jana Víchová Jana Víchová

 

8 let zkušeností

Odpovědnost

 • Koordinace klinických hodnocení
 • Příprava a následné řízení dokumentace klinického hodnocení

Detail

Vystudovala Fakultu technologie ochrany prostředí na VŠCHT Praha.

Jako kordinátorka klinických studií pracovala 8 let ve společnosti Roche s.r.o. v rámci lékařského oddělení. Její zkušenosti zahrnují zejména zajišťování veškeré agendy související s přípravou a předkládáním žádostí o povolení klinických hodnocení, komunikaci se SUKL a etickými komisemi v průběhu správních řízení a zajišťování veškerých hlášení v průběhu klinických hodnocení v souladu s platnou legislativou.

Kateřina Šandová Kateřina Šandová

 

8 let zkušeností

Odpovědnost

 • Senior Clinical Research Associate

Detail

Vystudovala magisterský obor Buněčná a vývojová biologie na Přírodovědecké fakultě JU.

Jako monitorka klinických studií pracovala ve společnostech ICON Clinical Research a MSD v rámci oddělení Clintec International. Její více než pětileté zkušenosti z oblasti klinického výzkumu zahrnují start-up (výběr center, podání na EK/SÚKL), iniciační, monitorační a close-out aktivity ve studiích II. a III. fáze v centrech ČR i na Slovensku. Zkušenosti má zejména s klinickým hodnocením v těchto indikacích: kardiologie, imunologie, diabetologie a onkologie. Hovoří plynně anglicky.

Michaela Nedvědová Michaela Nedvědová

 

3 roky zkušeností

Odpovědnost

 • Právní podpora

Detail

Čerstvá absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy se specializačním modulem zdravotní právo.

Při studiu dlouhodobě pracovala ve farmaceutické firmě, kde se seznámila s fungováním procesu klinického hodnocení léčiv. V současné době si dodělává pedagogické minimum na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zajímá se o zdraví z mnoha aspektů od právní regulace, přes zdravé stravování až po vliv oděvního průmyslu na zdraví.

Kontakt

Jsme vám k dispozici a budeme rádi, když se ozvete.

zavolejte
602 298 171