Tým

Kdo pro vás pracuje a co umí?

Tým Omnipharm s.r.o. je flexibilní platforma expertů s bohatými zkušenostmi z realizace projektů ve zdravotnictví. Vzdělání a profesní zkušenosti našich zaměstnanců a externích spolupracovníků nám umožňují pro každý projekt sestavit vhodný tým, který bude odpovídat specifickým potřebám Vašeho projektu.

Jaroslav Černý Jaroslav Černý

Jednatel Omnipharm s.r.o.

Odpovědnost

 • Spoluřízení oblasti klinického hodnocení
 • Medical Writing
 • Farmakovigilance
 • Registrační podpora
 • Překladatelské služby

Detail

Získal postgraduální vzdělání v oboru Biochemie na ÚOCHB ČSAV a Farmakologie na Department of Pharmacology Yale Medical School.

Má více než 10 let zkušeností z akademického základního výzkumu a 22 let zkušeností z farmaceutického průmyslu na pozicích Medical Manager, Medical Director, Local Compliance Officer ve společnosti Roche s.r.o. V rámci svých odpovědností zakládal nebo spoluzakládal týmy klinického výzkumu jak v rámci ČR, tak i regionu CEE, skupinu odpovědnou za agendu v rámci registrací České republiky. Spolupracoval s řadou významných mezinárodních i lokálních poskytovatelů služeb v rámci klinického hodnocení a byl přímo odpovědný za kvalitu klinických projektů na území ČR. Má zkušenosti v oblasti projektového řízení, tvorby obchodních procesů, řízení změny, rozvoje obchodních teamů i jednotlivců, definování klíčových ukazatelů výkonu.

Je autorem nebo spoluautorem několika odborných článků z oblasti biochemie a farmakologie. Hovoří plynně anglicky.

Aleš Dvořák Aleš Dvořák

 

Odpovědnost

 • Psaní odborných textů
 • Agenda farmakovigilance
 • Sestavení registrační dokumentace
 • Překlady – angličtina, němčina
 • Rešerše a korektury

Detail

Absolvent Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, doktor farmacie, titul MBA (Management zdravotnictví).

Jako lékárník prošel několika typy lékáren – městskou, poliklinickou i nemocniční. Pracoval jako asistent ve Společné laboratoři ČSAV a SÚKL, kde se podílel na výzkumu léčiv, sdílel odpovědnosti v oblasti farmakovigilance a v rámci informačního střediska pro zdravotníky i laickou veřejnost. Působil rovněž jako konzultant, připravoval databáze a přehledy léků, zajišťoval překlady odborných a propagačních materiálů.

Ve farmaceutických firmách (zkušenosti ze společností BMS, Roche, MSD, Lundbeck, Sanofi, Zentiva a AOP Orphan) zastával role medicínského reprezentanta, odborného poradce, produktového manažera, specialisty pro bezpečnost, farmakovigilanci a GxP, manažera pro medicínský marketing a medicínského manažera (včetně odpovědností za klinické studie).

Zasloužil se o registraci, úhradu a uvedení několika úspěšných antidepresiv, léčivého přípravku pro léčbu Alzheimerovy choroby a několika dalších psychofarmak. Zodpovídal dotazy odborné i laické veřejnosti, včetně krizových situací. Připravoval a překládal odborné materiály, monografie o přípravcích a brožurky pro pacienty.

František Mandys František Mandys

 

Odpovědnost

 • Spoluřízení oblasti klinického hodnocení
 • Distribuovaný informační systém

Detail

Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze se specializací biokybernetika, ve které obhájil i dizertační práci.

Působil dvacet let na několika lékařských výzkumných pracovištích, naposled v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Věnoval se především aplikacím informatiky a statistiky v klinické praxi, epidemiologii a řízení systémů zdravotní péče.

Od roku 1995 se zabýval komerčními klinickými studiemi, od monitorování přes řízení projektů k pozici regionálního ředitele v nadnárodní společnosti pro klinický výzkum Covance.

V současné době pracuje jako konzultant v oblasti klinického hodnocení a vyvíjí inovativní informační systémy pro využití v klinických hodnoceních.

Milan Starec Miroslav Starec

 

Odpovědnost

 • Farmakovigilance
 • Registrační podpora
 • Medical compliance
 • Podpora v rámci klinického hodnocení
 • Překlady, korektury a rešerše

Detail

Absolvent Lékařské fakulty UK v Praze, titul CSc. v oblasti farmakologie.

Získal atestaci 1. stupně v oboru všeobecné lékařství a dále nástavbovou atestaci v oboru klinická farmakologie. Absolvoval odborné stáže v zahraničí: roční stáž na imunofarmakologickém pracovišti „Département de Pharmacologie, Université P. et M. Curie“ a INSERM U13, Paříž a 5-měsíční stáž na imunofarmakologickém oddělení, Farmaceutické fakulty Gifu University, Japonsko.

Dále pracoval na Státním ústavu pro kontrolu léčiv v oddělení farmakologie a oddělení informatiky – informace o nežádoucích účincích léků. Dále pracoval 10 let jako asistent na katedře farmakologie.

Následně pracoval 18 let ve firmě Chiesi CZ (Torrex-Chiesi) jako manažer v oblasti registrací, farmakovigilance a medicíny (medical compliance).

Zdeněk Tauber Zdeněk Tauber

 

Odpovědnost

 • Farmakovigilance
 • Medical Writing
 • Lékařský monitoring
 • Studie proveditelnosti klinických hodnocení ve zdravotnických zařízeních

Detail

Je absolventem Lékařské fakulty UP Olomouc.

Po promoci (1994) nastoupil na Ústav histologie a embryologie LF UP, kde působil jako odborný asistent a vědecko-výzkumný pracovník. V roce 1998 obhájil disertační práci v oboru imunohistochemie a získal vědecký titul kandidát věd. V letech 1996-2000 pracoval na Hermato-onkologické klinice FN Olomouc v hemaferetickém centru a laboratoři tkáňových kultur.

Byl členem týmu pro transplantace kostní dřeně. Další zkušenosti získal stážemi na domácích a zahraničních klinických pracovištích. V letech 2000-2015 působil ve farmaceutické společnosti Roche s.r.o. v oblasti hematologie a onkologie, nejprve jako obchodní zástupce a následně jako Sales Manager a Oncology Team Manager. Vedl prodejní a marketingový tým, podílel se na iniciaci lokálních medicínsko-marketingových projektů a uvádění nových léků na trh.

V současné době participuje na pregraduální výuce a vědecko-výzkumné a publikační činnosti na LF UP Olomouc.

Františe Nový František Nový

 

Odpovědnost

 • Medical Writing
 • Lékařský monitoring
 • Studie proveditelnosti klinických hodnocení ve zdravotnických zařízeních
 • Překlady a korektury lékařské literatury a textů

Detail

Promoval v roce 1977 na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze.

Po promoci nastoupil na Radioterapeutické oddělení v Českých Budějovicích, odkud v roce 1978 přešel na Onkologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V letech 1999 až 2004 pracoval ve společnosti Aventis ve funkci CRA, měl na starosti onkologické studie. V letech 2005 až 2015 působil ve společnosti Roche s.r.o. ve funkcích Medical Manager a Group Medical Manager, opět v oblasti onkologie. Byl rovněž odpovědný za lékařský monitoring v rámci mezinárodních klinických studií II. a III. fáze, připravoval pro lékaře přehledy literatury a podklady k publikacím a prezentacím, překládal anglické texty (materiály pro klinická hodnocení vč. informovaných souhlasů, SPC, informací pro pacienty a dalších dokumentů).

Jaroslav Hrubý Jaroslav Hrubý

 

Odpovědnost

 • Statistika
 • Matematické modelování
 • Analýza bezpečnosti dat

Detail

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

Po promoci nastoupil jako vědecký pracovník do tehdejší ČSAV a v roce 1979 obhajobou své disertační práce získal vědecký titul kandidát věd. Pracoval 37 let ve výzkumných ústavech ČSAV se zaměřením na matematiku a fyziku. V rámci své úspěšné vědecké dráhy pracoval jako „visiting scientists“ na universitách v USA, Austrálii a tehdejším Sovětském svazu. Řadu let byl rovněž externím konzultantem se zaměřením na matematické modelování, statistiku a analýzu bezpečnost dat a osobních údajů pro řadu významných společností v ČR (včetně některých farmaceutických společností).

Je uznávaným odborníkem v oblasti kryptologie, předsedou Odborné skupiny kryptologie České matematické sekce.

Kontakt

Jsme vám k dispozici a budeme rádi, když se ozvete.

zavolejte
602 298 171